หน้าแรก ข่าวสาร เผยแพร่ กิจกรรม บุคลากร สารสนเทศ ติดต่อเรา
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
 


 
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
 

 

 


 
ประวัติโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
 

      โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนพลังพัฒนา 2  ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเดา 12 กิโลเมตร ห่างจากถนนสายสะเดา - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง  650 เมตร
และห่างจากชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ใน 3 ของ
อำเภอสะเดา ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524  โดยนายพร้อม  แก้วรัตนะ อดีตผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหมอ (ปัจจุบันหมู่ที่  1 ตำบลปาดังเบซาร์)  ริเริ่มหาที่ดินตั้งโรงเรียนที่ตำบลทุ่งหมอ  จึงได้
หารือกับนายผล  กุมแก้ว อดีตกำนันตำบลทุ่งหมอซึ่งเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและได้บริจาคที่ดิน
ของตนจำนวน 60  ไร่ - งาน 11.2 ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียน

      19 พฤษภาคม 2524  เริ่มเปิดสอน โดยใช้อาคารกองอำนวยการ  ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ เป็นสถานที่เรียน
มีนักเรียน 60 คน ครูอาจารย์ 5 คน นักการภารโรง 1 คน ขณะเดียวกันกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง  ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน  1  หลัง
      12 กุมภาพันธ์ 2525 ได้ย้ายจากค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์มาที่โรงเรียนที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีนายเชาวน์ เพ็ญสมบูรณ์
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ระยะนี้ไม่มีถนนเข้าออกเกิดปัญหาในการเดินทางของนักเรียนและครูอาจารย์
เป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 นายกิตติกาญจน์ กุมแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์
(บุตรนายผล กุมแก้ว) ได้บริจาคที่ดินเพื่อจัดสร้างถนนเข้าออก
 


 
หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | บุคลากร | ติดต่อเรา